Aktualności

13 sierpnia 2021
Przedłużenie naboru kandydatów na członków Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Częstochowa, dnia 13.08.2021

 

Informacja o zmianie do ogłoszenia z dnia 30.07.2021 r.

o naborze kandydatów na członków

Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego


Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 30 lipca 2021 r. do dnia 19 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

                                                                                                                                 Z up. Prezydenta

                                                                                                                               Miasta Częstochowy

                                                                                                                              (-) Piotr Grzybowski

                                                                                                                               Zastępca Prezydenta

 

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71726/1170567/ogloszenie-o-naborze-kandydatow-na-czlonkow-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego

 

Ogłoszenie z dnia 30 lipca 2021.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów do Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, zwanej dalej „Radą” spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność na terenie miasta Częstochowy.

 1. Nabór prowadzony jest w terminie od dnia 30 lipca 2021 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta).

 2. Zgodnie z uchwałą Nr 761/LXIV/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w skład Rady wchodzi 15 członków, w tym:

 3. 2 przedstawicieli Rady Miasta Częstochowy,

 4. 2 przedstawicieli Prezydenta Miasta Częstochowy,

 5. 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej „organizacjami”, prowadzących działalność na terenie Częstochowy, w tym:

 • 5 przedstawicieli organizacji zajmujących się problematyką społeczną,

 • 2 przedstawicieli organizacji zajmujących się sportem i kulturą fizyczną,

 • 2 przedstawicieli organizacji zajmujących się kulturą i dziedzictwem narodowym,

 • 2 przedstawicieli organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną, nauką i wychowaniem.

 1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organizacje lub ich terenowe jednostki organizacyjne, prowadzące działalność na terenie Miasta Częstochowy, przy czym decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, statusie prawnym i umocowaniu osób do reprezentacji.

Terenowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, mogą zgłosić lub udzielić poparcia kandydatowi na członka Rady, za zgodą władz organizacji posiadającej osobowość prawną, wyrażoną na piśmie.

 1. Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata na członka Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wraz z rekomendacjami należy złożyć:

 1. osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Jerzego Waszyngtona 5,

 2. za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, Urząd Miasta Częstochowy z dopiskiem „Kandydaci na członków Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego".

Niezależnie od wybranej formy dostarczenia zgłoszenia proszę o przesłanie wersji elektronicznej – edytowalnej do wykorzystania w celu utworzenia informacji o kandydatach / członkach Rady (e-mail: ngo@czestochowa.um.gov.pl)

 1. Zgłoszenie odbywa się na druku stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 2. Karta zgłoszenia winna być opatrzona datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu.

 3. Do karty zgłoszenia kandydata należy załączyć imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od innych organizacji, w związku z kandydowaniem do Rady.

 4. Spośród zgłoszonych przez organizacje kandydatów Prezydent Miasta Częstochowy powoła do składu Rady osoby, kierując się:

 5. doświadczeniem i wiedzą kandydatów, w tym doświadczeniem we współpracy z Gminą Miastem Częstochowa, opisanym w Karcie zgłoszenia oraz ocenionym przez Wydział merytoryczny Urzędu Miasta Częstochowy merytorycznie współpracującym z kandydatem,

 6. potrzebami Gminy Miasta Częstochowy,

 7. udzielonymi rekomendacjami,

 8. zapewnieniem reprezentatywności organizacji w zakresie form prawnych i rodzajów działalności pożytku publicznego.

 9. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 10. Nie ma możliwości uzupełniania złożonego wniosku.

 11. Organizacja pozarządowa może zgłosić tylko jednego kandydata.

 12. Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie.

 13. Kadencja Rady trwa 3 lata.

 14. Do zadań Rady należy w szczególności:

 15. opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miasta Częstochowy,

 16. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami, w tym programów współpracy z organizacjami,

 17. wyrażenie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji,

 18. udzielanie pomocy i wyrażenie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami,

 19. wyrażenie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

                                                                                                                                  Z up. Prezydenta

                                                                                                                               Miasta Częstochowy

                                                                                                                              (-) Ryszard Stefaniak

                                                                                                                               Zastępca Prezydenta

Pliki do pobrania:
Aktualności
jowesOgólnopolski portal organizacji pozarzadowychŚląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOSMinisterstwo Pracy i Polityki SpołecznejDepartament Pożytku Publicznego